19597 1

 ห้องเย็นพีเอ็มทีคูล คลอง 8

(ผลิตและจัดจำหน่าย ตู้ห้องเย็นสำเร็จรูป)

                         PMTcool 170613 0002

     พีเอ็มทีคูล (PMT COOL) ทำธุรกิจให้บริการด้านการผลิตและจัดจำหน่าย    

ตู้ห้องเย็นสำเร็จรูป ด้วยวัสดุเกรด เอ และทีมงานช่างที่มีประสบการณ์  

ด้านการผลิตตู้ห้องเย็นมากกว่า 20 ปี  เรามุ่งเน้นผลงานคุณภาพ

ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

 

      พีเอ็มทีคูล(PMTCOOL)มีที่ตั้งจดทะเบียนการค้าชัดเจน  ในเขตปริมณฑล  

สามารถเดินทางสู่จุดนัดหมายได้สะดวกทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

เพื่อให้บริการทำสัญญา ตามความต้องการของลูกค้า การทำงานอาศัยการติดต่อ    

ประสานงานทางระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การประสานงานในการทำงาน

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง