19597 1

 

                          คอล์ยเย็น Evaporator

                    timeline 20170123 102605

 

                    Application Range                                        การใช้งาน

     For cold storage and low temperature rooms                สำหรับห้องเย็นทั่วไปและห้องเย็นอุณหภูมิต่ำ

    with normal humidity                                                        ที่ต้องการค่าความชื้นสัมพัทธ์ปกติ

    For supermarket and refrigerated warehouse                สำหรับซุปเปอร์มาเก็ตและห้องเย็นเก็บสินค้า

    For packed goods and beverages                                      สำหรับสินค้าที่บรรจุหีบห่อและเครื่องดื่ม

 

             Temperature range                                             ช่วงอุณหภูมิ

    SCA : Room Temp. > ±0°C                                               รุ่น SCA ใช้สำหรับอุณหภูมิห้องมากกว่า + 0°C  

    SCB : Room Temp. > -25°C                                              รุ่น SCB ใช้สำหรับอุณหภูมิห้องมากกว่า -25°C

 

PDF icon  ดาวน์โหลดเพิ่มเติม